فواید یادداشت برداری به روش درخت حافظه

فواید یادداشت برداری به روش درخت حافظه

درباره فواید یادداشت برداری به روش درخت حافظه می توان گفت در یادداشت برداری به روش « درخت حافظه » مطالب به صورت « فهرستوار » نوشته نمیشوند، بلکه شکل شاخه ای دارند. اساس کار به اینگونه است که موضوع اصلی و درجه ی اهمیت مطالب و ارتباط بین آنها، به صورت کاملاً مشخّص نشان داده میشود. مزیّت دیگر این روش آن است که به راحتی میتوان مطالب جدید را به درخت حافظه ی تکمیل شده، اضافه کرد، بدون آن که نظم مطالب از بین برود؛ این کار در یادداشت برداری معمولی، به سادگی امکان ندارد. مسئله ی مهم این است که شکل ظاهری درخت حافظه در به خاطر آوردن مطالب، کمک بسیاری میکند. اگر شکل درخت حافظه، به خاطر آورده شود و در ذهن ترسیم گردد، مطمئناً مطالب ذکر شده در آن و ترتیب جایگیری آنها نیز به یاد آورده میشود.
درخت حافظه علاوه بر یادداشت برداری، در موارد زیر نیز کاربرد دارد:
– خلاصه کردن مطالب
– تنظیم مطالبی که از منابع مختلف گردآوری شده است
– بررسی مسائل دشوار و پیچیده
– ایجاد طرحی کلّی از موضوع مورد مطالعه

ترسیم درخت حافظه
برای ترسیم درخت حافظه، میتوان به ترتیب زیر عمل کرد:
۱-موضوع اصلی مطالعه در گوشه ی سمت چپ و پایین صفحه نوشته شده و کادری به دور آن کشیده شود؛ سپس از این قسمت، خطّی به طرف گوشه ی سمت راست و بالای صفحه رسم شود.
۲- سپس از خطّ اصلی، خطوطی را میتوان انشعاب داد و نکات مهمّ مرتبط با موضوع را در کنار این خطوط نوشت.
۳- اگر مطالب دیگری در ارتباط با نکات قبلی وجود دارد، خطوط قبلی را بار دیگر میتوان انشعاب داد و آن مطالب را به موارد قبلی اضافه کرد.
۴- به همین ترتیب میتوان خطوط قبلی را باز هم انشعاب داده و مطالب جزئیتر را در کنار آنها یادداشت کرد.
توصیه های کلیدی
۱٫ در بالای صفحه، تاریخ رسم درخت حافظه را بنویسید.
۲٫ همواره از کلمات و عبارات کوتاه و کلیدی استفاده کنید.
۳٫ مطالب را به صورت کلمات و عبارات کلیدی بر روی درخت حافظه یادداشت کنید و از درج توضیحات اضافی بپرهیزید. مسئله ی مهم این است که فقط ۲۰ % اطّلاعات باید بر روی درخت حافظه نوشته شود و ۸۰ % بقیّه، در حافظه ی شما نگهداری میشود. در هنگام دوره کردن مطالب، اگر چند بار کلمات کلیدی را مرور کنید، ذهن شما فعّال شده و بقیّه ی مطالب را به یاد خواهد آورد.
۴٫ بهتر است مطالب را با خطّ خوش و خوانا بنویسید؛ کلمات با فاصله و خوانا نوشته شود تا برای خواندن آنها در آینده، به مشکلی بر نخورید.
۵٫ بهتر است برای مشخّص کردن مطالب متفاوت، از رنگهای مختلف استفاده کنید. این کار از آشفتگی و سردرگمی جلوگیری کرده و به فهم مطلب کمک میکند. میتوانید شاخه ی اصلی را با یک رنگ مشخّص کنید و شاخه های منشعب شده را با رنگ دیگری نشان دهید.
۶٫ میتوانید از نشانه ها و تصاویر استفاده کنید. در جاهایی که لازم است میتوانید از نشانه ها و نقّاشی های کوچکی که دارای معنای مشخّصی است و با مطلب موردنظر مرتبط است، استفاده کنید. اهمّیّت این امر از آن جهت است که به هنگام یادآوری مطالب، تصاویر سریعتر از کلمات به ذهن شما خطور میکنند و راحت تر به یاد آورده میشوند.

یادداشت برداری به روش « درخت حافظه »

نویسنده علی نظیف

راه ارتباط مستقیم با مهندس علی نظیف : Mr.nazif@gmail.com

افزودن یک دیدگاه