اسرار سخنرانی موفق

آموزش سخنرانی موفق

اسرار سخنرانی موفق

 ویدیوی اسرار سخنرانی موفق (قسمت دوم)

سخنرانی موفق

۱. خیلی تُند صحبت نکنید

۲. خیلی آرام حرف نزنید

۳. پیش از حرف زدن فکر کنید، در صورت لزوم از قبل آماده شوید

۴. «اِمممم»، «اِااا»، «آااا» و وقفه‌های طولانی در خوب صحبت کردن جایی ندارن

۵. به سخنران‌های حرفه‌ای گوش کنید

۶. از خانواده‌تان بخواهید هر زمان که تُپُق می‌زنید، به شما گوشزد کنند

۷. برای خوب صحبت کردن در هنگام گفت‌وگوها صدای خود را ضبط کنید

۸. واژه‌های دشوار را تمرین کنید

۹. هنگام صحبت کردن، زبان بدن مناسبی داشته باشید

۱۰. خوب صحبت کردن را تمرین نکنید، بلکه آن را به یک عادت تبدیل کنید

علی نظیف

افزودن یک دیدگاه