ادامه مطلب

تعریف جامع یادگیری

تعریف جامع یادگیری (Learning Psychology) هیلگاد روانشناس آمریکایی در یک تعریف جامع یادگیری را اینگونه تعریف…