ادامه مطلب

RQRST

یکی از معروفترین فنون بهبود حافظه روش RQRST نام دارد. در این روش، هدف بهبود بخشیدن…