ادامه مطلب

وسواس زشتی

دانشمندان آمریکاییدرباره وسواس زشتی  دریافتند عملکرد نادرست برخی از فرایندهای مغزی در دیدن چهره موجب وسواس زشتی…